Contact us: info@tcmgroup.co.th
Telephone: 02-328-6730

Cambium PTP550

Cambium (Motorola) PTP550 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นอยู่ในย่านความถี่ 5.150Ghz -  5.950Ghz. โดยตัวอุปกรณ์เป็นลักษณะ Boardband Wireless Point to Point ซึ่งจะมีเทคโนโลยี่ในการส่งสัญญาณแบบ OFDM สามารถที่จะส่งสํญญาณในลักษณะ LoS และ Near LOS ส่วนระยะทางในการส่งสํญญาณจะขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างสองแห่งและลักษณะในการส่งสํญญาณเป็นแบบไหน อุปกรณ์จะทำจากวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน สามารถทำงานในสภาพอากาศร้อนแบบทะเลทรายและหนาวแบบขั้วโลกได้ จะมีความเร็วในการรับส่งตั้งแต่เริ่มต้นที่ 1.4 Gbps 

 

Specification:

Datasheet : PTP550 Brochure